Què fem

El delegat del Rector d'Universitat Saludable i Campus de la Universitat de les Illes Balears, amb l’ajuda dels serveis i unitats dependents, es desenvolupen des de la transversalitat iniciatives relacionades amb la implementació de l’eix Universitat solidària-sostenible-saludable-responsable socialment.

A més, fem feina per promoure estratègies i actuacions relacionades amb els espais del nostre campus, amb l’objectiu de millorar la vida quotidiana i el benestar de la comunitat universitària. Així, és labor del delegat del Rector d'Universitat Saludable i Campus és vetllar perquè tant els estudis oficials i títols propis com la resta d’activitats que es desenvolupen en aquesta universitat tinguin un espai adequat a les seves necessitats, segons la capacitat, la ubicació, el període i l’horari sol·licitats.

En aquest aspecte les nostres funcions són:

  • La gestió d’espais d’ús comú i el control de l’ocupació d’aquests espais.
  • L’assignació inicial d’aules als centres.
  • L’assignació addicional, entesa com la reassignació i el reajustament, d’aules als centres per necessitats sobrevingudes.
  • Altres assignacions d’espais per a estudis propis, diferents serveis i unitats d’aquesta universitat, així com la reserva d’espais per fer congressos o jornades.
  • La realització d’informes d’ocupació d’espais: previsió de noves necessitats i detecció d’incidències.
  • La gestió de la cessió d’ús temporal d’espais de la Universitat (locals, immobles i instal·lacions) a institucions, empreses públiques o privades i a particulars aliens a la Universitat de les Illes Balears.

 

Serveis i unitats dependents: